piątek, 28 kwietnia 2017

Święto Konstytucji 3 Maja  Autorami Konstytucji 3 Maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj.
  Postanowienia Konstytucji 3 Maja:
1. Szlachta miała zagwarantowane wszelkie prawa, wolności, pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym, zapewnioną nietykalność osobistą i majątkową. Utrzymano władzę szlachty nad chłopami. Zobowiązano szlachtę do obrony Konstytucji i Rzeczypospolitej.
2. Mieszczanie, posiadający nieruchomości miejskie uzyskali prawa podobne do szlachty. Mieszczanom zapewniono nietykalność osobistą (niemożliwość aresztowania i skazania bez wyroku sądowego).
3.Konstytucja pozbawiła szlachtę wyłącznego prawa zwierzchnictwa nad poddanymi. Zachęcała dziedziców do zawierania umów z chłopami, co do zakresu świadczeń. Umowy miały być chronione przez prawo i rząd. Zapewniono wolność osiedlania się i poruszania po kraju i za jego granice.
4. W myśl Konstytucji 3 Maja w Rzeczypospolitej obowiązywała wolność wyznania. Jednak pierwszeństwo zagwarantowano wyznaniu rzymskokatolickiemu jako religii panującej.
5.Zlikwidowany został podział na Koronę i Litwę. Polska stawała się odtąd jednolitym państwem, monarchią konstytucyjną. Oba kraje miały mieć odtąd wspólny rząd, skarb i wojsko.
6.Zniesiono elekcyjność tronu. Polska stawała się monarchią dziedziczną. Miało to chronić Polskę przed niebezpieczeństwami okresów bezkrólewia.
7. Konstytucja 3 Maja wprowadziła trójpodział władzy na:
Ustawodawczą (miała należeć do Sejmu i Senatu, czyli parlamentu)
Wykonawczą (miała należeć do króla i Straży Praw, czyli rządu)
Sądowniczą (miała należeć do odpowiednich organów sądowniczych i sejmowych) 
Znaczenie Konstytucji:
Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787r.) nowoczesną, spisaną ustawą zasadniczą.
Była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze. Ustalała podstawy ustroju nowożytnego.
 Żródła: 
- http://elk.zdz.bialystok.pl/szkola/aktualnosci/149-swieto-konstytucji-3-maja.html
- http://www.polskatradycja.pl/historia-polski/wydarzenia/konstytucja-3-maja.html